Avedeo logo dark

Marketingové pojmy od A až po Z, které byste měli znát

Blogový článek

Marketing je neustále se vyvíjející obor plný odborného jazyka a specifických termínů. Pokud se chcete pohybovat v marketingovém světě sebevědomě a efektivně, je důležité se seznámit s klíčovými pojmy. Níže najdete seznam základních marketingových pojmů od A do Z, který vám pomůže být lépe v obrazu.

IMG 9407
IMG 9422

A/B Testování

A/B testování je metoda porovnávání dvou různých verzí reklamy, webové stránky nebo jiného marketingového prvku. Pomocí A/B testování můžete zjistit, která verze generuje lepší výsledky a lépe oslovuje cílovou skupinu.

Affiliate marketing

Affiliate marketing je forma marketingu, ve které spolupracujete s partnery (affiliate partnery) a platíte jim provizi za každý úspěšný prodej nebo akci, kterou přivedou na váš web nebo produkt. V Poslední době můžete vidět i nárůst srovnávačů cen a zboží, jako je Zboží.cz nebo specializovanější Modio.cz.

Branding

Branding se týká vytváření a správy značky. Zahrnuje všechny aspekty, které přispívají k vnímání a pověsti značky, včetně loga, designu, hlasu značky, hodnot a zkušeností spojených se značkou.

Behaviorální marketing

Behaviorální marketing se zaměřuje na sledování a analýzu chování spotřebitelů, zejména jejich akcí, interakcí a nákupního chování. Na základě těchto informací se vytvářejí personalizované marketingové strategie.

B2B a B2C

B2B (Business-to-Business) je obchodní model, který se vztahuje na obchodní vztahy mezi dvěma podniky, kdy jeden podnik prodává své produkty nebo služby jinému podniku. B2C (Business-to-Consumer) je obchodní model, který se zaměřuje na přímý prodej produktů nebo služeb od podniku přímo koncovým spotřebitelům. Tyto modely se liší v cílové skupině, způsobu komunikace a marketingových strategiích.

Cílová skupina

Cílová skupina je specifická skupina lidí, která je nejpravděpodobnějšími zákazníky nebo klienty vašeho produktu nebo služby. Identifikace a porozumění cílové skupině je klíčové pro efektivní marketingovou strategii.

Copywriting

Copywriting je umění psaní přesvědčivých a účinných textů s cílem oslovit, přesvědčit a přimět čtenáře k provedení požadované akce. Copywriter vytváří obsah pro reklamy, webové stránky, sociální média a další marketingové materiály, s důrazem na poutavý a přesvědčivý jazyk. Jeho úkolem je vytvořit texty, které zaujmou a přimějí čtenáře k nákupu, získání informací nebo jiné interakci s danou značkou.

CTR

Zkratka CTR znamená „Click-Through Rate“ neboli „Míra prokliku“. Jedná se o metriku, která se používá v digitálním marketingu a internetovém reklamním prostoru pro vyhodnocení účinnosti reklamy nebo odkazu na internetu.

Pokud vás zajímá, jak se míra prokliku vypočítá, co ji ovlivňuje a jak ji vylepšit, přečtěte si náš článek na toto téma.

Dohled nad zákazníkem

Dohled nad zákazníkem je proces sledování a analýzy chování a interakcí zákazníků s vaší značkou. Pomáhá porozumět zákaznickým preferencím, potřebám a způsobům, jak interagují se vaším podnikem.

Digitální marketing

Digital marketing je forma marketingu, která využívá digitálních kanálů, jako jsou webové stránky, sociální média, e-maily a online reklamy, k dosažení a angažování cílové skupiny.

E-commerce

E-commerce představuje všechny obchodní aktivity prováděné online za využití elektronických prostředků. Tato oblast zahrnuje široké spektrum činností, které přispívají k internetovému prodeji a zvyšují jeho účinnost. Často se termín používá v kontextu elektronických obchodů, ale zahrnuje také PPC reklamy, SEO, newslettery, komunikaci, poskytování služeb a distribuci.

Emailový marketing

Emailový marketing je metoda komunikace s cílovou skupinou prostřednictvím emailu. Zahrnuje odesílání marketingových zpráv, newsletterů nebo akcí prostřednictvím emailu, s cílem získat a udržet zákazníky.

Experiential marketing

Experiential marketing je forma marketingu, která se zaměřuje na vytváření zážitků a interakcí se zákazníky. Cílem je poskytnout jim autentické a památné zážitky spojené s vaší značkou nebo produktem.

Funnel

Funnel (česky nálevka) se používá k popisu procesu, kterým prochází potenciální zákazník od objevení vaší značky až po provedení nákupu. Funnel zahrnuje různé fáze, jako jsou povědomí, zájem, rozhodnutí a akce.

Freemium model

Freemium model je obchodní model, který kombinuje bezplatnou a placenou verzi produktu nebo služby. Zákazníci mohou získat základní verzi zdarma, ale za pokročilé funkce nebo přidanou hodnotu musí platit.

Generování leadů

Generování leadů nebo také lead management je proces získávání kontaktů potenciálních zákazníků. Cílem je vytvořit zájem o vaši značku nebo produkt a získat informace, které vám umožní navázat s potenciálními zákazníky komunikaci. Lead je v podstatě osoba, která nějakým způsobem projevila zájem o produkt či službu firmy.

Guerrilla marketing

Guerrilla marketing je netradiční a inovativní forma marketingu, která využívá kreativních a nekonvenčních přístupů k oslovení cílové skupiny za účelem zvýšení povědomí o značce nebo produktu. Příkladem může být zastávka ve tvaru plechovky daného nápoje.

IMG 9424

Hashtag

Hashtag je označení, které se používá v sociálních médiích k označení konkrétního tématu nebo klíčového slova. Používání #hashtagů umožňuje lidem najít obsah související s daným tématem nebo se zapojit do diskuzí. Doporučujeme to však s nimi nepřehánět, stačí max. 3-5 hashtagů.

Hybridní marketing

Hybridní marketing kombinuje tradiční marketingové metody s digitálním marketingem. Tento přístup využívá výhod a kanálů jak offline, tak online marketingu, aby dosáhl maximálního dosahu a účinnosti.

Influencer marketing

Influencer marketing je forma marketingu, kdy spolupracujete s vlivnými osobnostmi (influencery) na sociálních médiích, aby podpořili vaši značku nebo produkt. Influenceři mají loajální sledující a mohou mít silný vliv na nákupní rozhodnutí.

Inbound marketing

Inbound marketing je strategie, která se zaměřuje na přitahování zákazníků pomocí relevantního obsahu, vyhledávání na internetu a optimalizace sociálních médií. Cílem je vytvořit vztah s potenciálními zákazníky na základě jejich zájmů a potřeb.

Joint venture

Joint venture je dočasná spolupráce dvou nebo více společností za účelem dosažení společného cíle nebo projektu. Spolupráce může zahrnovat sdílení zdrojů, znalostí, distribučních kanálů nebo technologií.

Jednotný marketingový komunikační plán

Jednotný marketingový komunikační plán je strategický dokument, který sjednocuje všechny aspekty komunikace vaší značky. Zahrnuje identifikaci cílové skupiny, stanovení zprávy a komunikačních kanálů, aby bylo dosaženo konzistentního a efektivního propojení s cílovými zákazníky.

Konverze

V marketingu označuje proces, kdy návštěvníci webových stránek nebo uživatelé online reklam provedou požadovanou akci, nejčastěji jde o nákup, stažení materiálů z webu nebo vložení emailu za odběr newsletteru. Konverze jsou klíčovým ukazatelem efektivity online strategií a pomáhají analyzovat, jak úspěšně webové stránky nebo reklamy přivádějí uživatele k plnění stanovených cílů.

KPI

Klíčové výkonné ukazatele (KPI) jsou měřitelné faktory, které pomáhají hodnotit úspěch marketingových kampaní nebo strategií. KPI mohou zahrnovat konverzní míru, návštěvnost stránek, ziskovost nebo získané zákazníky.

Keyword research

Keyword research je proces hledání a analýzy klíčových slov, která lidé používají při vyhledávání informací na internetu. Správné využití klíčových slov ve vašem obsahu a SEO strategii může zlepšit viditelnost vašeho webu ve výsledcích vyhledávání.

Landing page

Landing page (LP) je samostatná webová stránka, na kterou se návštěvníci dostanou po kliknutí na odkaz nebo reklamu. Cílem landing page je přesvědčit návštěvníky k vykonání určité akce, například ke koupi produktu nebo odběru newsletteru.

Lead nurturing

Lead nurturing je proces péče o potenciální zákazníky (leady) po jejich získání. Cílem je udržet zájem a budovat vztah s leady pomocí relevantního obsahu a personalizované komunikace, aby se stali kvalifikovanými zákazníky.

Marketingový výzkum

Marketingový výzkum je sběr a analýza dat o trhu, spotřebitelích a konkurenci s cílem získat informace, které pomohou rozhodovat o marketingových strategiích a kampaních.

Multichannel marketing

Multichannel marketing je strategie, která využívá více než jednoho kanálu pro komunikaci se zákazníky. Zahrnuje kombinaci online a offline kanálů, jako jsou webové stránky, sociální média, e-maily, tiskoviny nebo televizní reklamy.

Marketingový mix

Marketingový mix je soubor nástrojů a strategií, které organizace používají k dosažení svých marketingových cílů. Zahrnuje produkt (co nabízíte), cenu (jakou cenu si za to účtujete), distribuci (jak se dostane k zákazníkům) a komunikaci (jak oslovujete a informujete zákazníky), které dohromady tvoří základní pilíře marketingového plánování a rozhodování.

Newsletter

Newsletter je forma elektronického komunikačního nástroje, který organizace používají k pravidelnému a cílenému informování svých zákazníků nebo předplatitelů o novinkách, událostech, nabídkách a relevantních informacích. Je obvykle odesílán prostřednictvím e-mailu a obsahuje souhrn důležitých informací, článků, slev nebo jiných zajímavých obsahů. Newsletter slouží k udržování kontaktu s publikem, budování vztahu a zvýšení zájmu o značku nebo produkt. Pokud se používá správně, může se jednat o nejefektivnější marketingový nástroj.

Neuromarketing

Neuromarketing je disciplína, která využívá poznatků z neurovědy a psychologie k porozumění a ovlivnění spotřebitelského chování. Studuje, jak mozky spotřebitelů reagují na reklamu, značky a marketingové podněty.

Native advertising

Native advertising je forma reklamy, která je prezentována tak, aby vypadala jako organický obsah na dané platformě. Je navržena tak, aby byla přizpůsobena stylu a kontextu prostředí, ve kterém je zobrazována.

IMG 9426

Organický dosah

Organický dosah se vztahuje k počtu lidí, kteří vidí váš obsah neplaceným způsobem, například prostřednictvím organických výsledků vyhledávání nebo sdílením na sociálních médiích. Organický dosah je důležitým faktorem pro hodnocení úspěchu obsahové strategie.

Online reputation management

Online reputation management se zabývá správou a budováním pověsti vaší značky na internetu. Zahrnuje sledování recenzí, reakce na zákaznickou zpětnou vazbu a aktivní řízení obrazu vaší značky online.

PPC reklama

PPC (Pay-Per-Click) reklama je model online reklamy, ve kterém platíte pouze za každé kliknutí na vaši reklamu. Nejčastěji se využívá prostřednictvím reklamních platforem, jako je Google Ads nebo Facebook Ads. PPC reklamy lze poznat při vyhledávání díky označení „Reklama“ nebo „Sponzorovaný výsledek“ vedle zobrazených výsledků.

Persona

Persona je fiktivní postava, která reprezentuje ideálního zákazníka nebo cílovou skupinu. Persona je vytvořena na základě demografických údajů, zájmů, chování a potřeb vaší cílové skupiny. Pomáhá vám lépe porozumět vašim zákazníkům a vytvořit cílenější a personalizované marketingové kampaně.

PNO

PNO je zkratkou pro podíl nákladů na obratu a vyjadřuje se v %. V praxi to znamená, kolik % z ceny objednávky váš obchod investuje do reklamy, aby získal jednu objednávku.

Pokud jste do teď o PNO neslyšeli, nevíte jak se PNO vypočítá a v jaké výši by správně mělo být, dočtete se o tom v našem článku.

Quality of leads

Kvalita leadu odkazuje na kvalitu a relevanci kontaktů potenciálních zákazníků, které generujete. Kvalitní lead je pravděpodobnější, že se stane konverzí a přinese vám hodnotnou zakázku.

QR kódy

QR kódy jsou dvourozměrné čárové kódy, které mohou být snímány pomocí chytrých telefonů a propojeny s různými informacemi nebo akcemi. Jsou využívány v marketingu pro snadné přesměrování zákazníků na webové stránky, slevové kupony nebo další interaktivní obsah.

Retence zákazníků

Retence zákazníků je proces udržování stávajících zákazníků a budování jejich loajality. Dlouhodobý vztah se zákazníky může vést k opakovaným nákupům, pozitivnímu hodnocení a doporučení dalším potenciálním zákazníkům.

ROI

ROI (Return on Investment) je ukazatel, který měří efektivitu a ziskovost investice. Vyjadřuje poměr mezi výnosy, které byly dosaženy díky investici, a náklady na tuto investici. ROI je důležitým faktorem při posuzování výkonnosti marketingových kampaní a strategií, umožňuje vyhodnotit, zda je investice efektivní a zda přináší pozitivní návratnost.

Remarketing

Remarketing je strategie, která využívá sledování návštěvníků vašeho webu a následné zobrazování relevantních reklamních nabídek, aby se vrátili a dokončili konverzi. Je efektivním způsobem, jak oslovit potenciální zákazníky, kteří projevili zájem o vaše produkty nebo služby.

SEO

SEO (Search Engine Optimization) je soubor strategií a technik, které se používají k optimalizaci webových stránek a zlepšení jejich viditelnosti ve výsledcích vyhledávání. Cílem je získat organický (neplacený) provoz z vyhledávačů.

Social media marketing

Social media marketing je využívání sociálních médií pro propagaci značky, produktů nebo služeb. Zahrnuje vytváření obsahu, interakci se sledujícími, budování komunity a využívání reklamních možností na sociálních médiích.

Třídění zákazníků (Segmentace)

Třídění zákazníků, známé také jako segmentace, je proces rozdělování zákazníků do specifických skupin na základě společných charakteristik, jako jsou demografické údaje, zájmy, chování nebo geografická poloha. To umožňuje přizpůsobit marketingové kampaně jednotlivým segmentům zákazníků.

Targeting

Targeting je strategie zaměřená na identifikaci a oslovení specifické cílové skupiny zákazníků, která má největší pravděpodobnost zájmu o váš produkt nebo službu. Pomáhá vám optimalizovat vaše marketingové aktivity a dosáhnout lepších výsledků.

IMG 9428

UX a UI

UX (User Experience) a UI (User Interface) jsou dva klíčové pojmy v návrhu uživatelského rozhraní. UX se zaměřuje na celkový dojem a interakce uživatele s produktem, zatímco UI se soustředí na vizuální prvek a uspořádání prvků na obrazovce. Společně tyto prvky vytvářejí uživatelsky přívětivé rozhraní, které je intuitivní, snadno použitelné a poskytuje pozitivní uživatelskou zkušenost. Kvalitní UX a UI design jsou klíčové pro úspěch produktu a zajišťují, že uživatelé se s ním budou rádi interagovat.

User-generated content

User-generated content je obsah vytvářený samotnými uživateli, jako jsou recenze, hodnocení, komentáře, fotografie nebo videa. Tento obsah slouží jako důvěryhodná forma sociálního důkazu a může posílit důvěru v značku a podporit zákaznickou angažovanost.

Virální marketing

Viralní marketing je forma marketingové strategie, kdy se produkt nebo zpráva šíří mezi lidmi prostřednictvím word-of-mouth (ústního šíření) nebo prostřednictvím sdílení na sociálních médiích a dalších online platforem, což umožňuje dosáhnout širokého publika rychle a organicky. Tato forma marketingu využívá přitažlivosti, zábavnosti, nebo zajímavosti obsahu, který motivuje lidi k jeho sdílení s ostatními, čímž se zvyšuje jeho dosah a popularita.

Video marketing

Video marketing je využívání videí pro propagaci značky nebo produktů. Video obsah má silný vizuální a emocionální dopad na diváky a může být využíván na webových stránkách, sociálních médiích, v reklamě nebo v obsahu na YouTube.

WOM

Word-of-mouth (ústní doporučení) se týká přenosu informací nebo doporučení o značce, produktech nebo službách od jedné osoby ke druhé. Pozitivní ústní doporučení může být silným nástrojem pro budování důvěry a získávání nových zákazníků.

Webinář

Webinář je online seminář, který se koná v reálném čase přes internet. Webináře umožňují interakci s účastníky, prezentaci obsahu, diskuse a školení na dálku. Zároveň je to kvalitní zdroj leadů, neboli kontaktů na vaše potenciální zákazníky.

XML Sitemap

XML Sitemap je soubor obsahující seznam stránek vašeho webu, který je určený pro vyhledávače. Pomáhá vyhledávačům snadněji indexovat a porozumět struktuře vašeho webu. Máte ho? Podívejte se třeba zde.

Yield management

Yield management je strategie řízení cen a dostupnosti produktů nebo služeb s cílem optimalizovat výnosy. Tato metoda se často používá v odvětvích jako hotelnictví, letecká doprava a pronájem aut, kde se ceny mění v závislosti na poptávce a předpokládaném vytížení, což umožňuje maximalizaci zisku při různých úrovních poptávky.

YouTube advertising

YouTube advertising je forma reklamy, která se zobrazuje na platformě YouTube. Může jít o reklamy v podobě předehrávání, reklamy v průběhu videa nebo bannerové reklamy na stránkách YouTube. YouTube je velmi populární platformou pro dosahování videí a cílení na specifickou cílovou skupinu.

Zákaznický životní cyklus

Zákaznický životní cyklus popisuje fáze, kterými zákazníci procházejí od počátečního povědomí o vaší značce až po opakované nákupy. Tento cyklus zahrnuje fáze jako získávání, konverze, udržování a loajalita.

Zero-click search

Zero-click search je situace, kdy uživatelé vyhledávají na internetu, ale nekliknou na žádný výsledek, protože na stránce s výsledky vyhledávání naleznou požadované informace. Zero-click search je častý u otázek, definicí nebo jiných jednoduchých vyhledávání, které nevyžadují proklik na konkrétní web.

ZÁVĚR 

Doufáme, že vám tento seznam marketingových pojmů od A do Z pomůže lépe porozumět různým aspektům marketingu. Tyto pojmy a jejich definice vám mohou sloužit jako základní přehled pro váš marketingový arzenál.

5/5 - (1 vote)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Obsah článku

Podobné články