Co je to marketing?

Blogový článek

Pojem „marketing“ je v dnešním digitálním světě slyšet na každém kroku, ale kolik z nás skutečně chápe, co vše tento termín zahrnuje? Na první pohled by se mohl zdát marketing jako jednoduchý koncept, zaměřený primárně na propagaci produktů a služeb. Ve skutečnosti se však za ním ukrývá mnohem komplexnější svět.

IMG 1760

Definice marketingu

Marketing je fascinující a neustále se vyvíjející oblast, která přitahuje pozornost odborníků z různých disciplín. Existuje nespočet definic marketingu, což odráží jeho multidisciplinární povahu a vývoj v čase. Různí odborníci a myslitelé definovali marketing rozličnými způsoby, v závislosti na kontextu a zaměření jejich studia a praxe.

PHILIP KOTLER

„Marketing je společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot.“. -Philip Kotler

Philip Kotler, často oslavovaný jako „otec moderního marketingu“, se narodil v roce 1931 a vybudoval si jméno jako jeden z nejvlivnějších myslitelů v oblasti marketingu. Kotlerova akademická cesta je pozoruhodná: absolvoval University of Chicago, kde studoval pod vedením Miltona Friedmana, laureáta Nobelovy ceny za ekonomii. Následně získal doktorát z ekonomie na prestižním Massachusetts Institute of Technology (MIT). Jeho akademické pozadí není omezeno jen na ekonomii. Kotler studoval také matematiku a behaviorální vědy, což mu umožnilo přistupovat k marketingu s unikátní analytickou a psychologickou perspektivou.

IMG 1771
Zdroj: https://www.pkotler.org/bio

Kotlerova dlouholetá akademická kariéra je úzce spojena s Kellogg School of Management na Northwestern University, kde působil jako profesor mezinárodního marketingu. Jeho pedagogická práce, rozsáhlé výzkumy a mentorství měly hluboký dopad na generace studentů a profesionálů v oblasti marketingu. Kotler je autorem více než 60 knih, včetně svého magnum opus „Marketing management„, který je považován za jednu z nejautoritativnějších prací v oboru. Toto dílo, spolu s jeho dalšími publikacemi, zformulovalo moderní pojetí marketingu, které zahrnuje hloubkovou analýzu trhu, strategické plánování, vytváření značek a pochopení spotřebitelského chování. Kotlerova práce nejenže formuje základní kámen současného marketingu, ale také posunuje hranice oboru tím, že zdůrazňuje význam inovací, hodnoty pro zákazníky a sociální odpovědnost v rámci marketingových strategií.

AMERICKÁ MARKETINGOVÁ ASOCIACE

„Marketing je činnost, soubor institucí a procesů pro vytváření, komunikování, dodávání a výměnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a společnost jako celek.“ – Americká marketingová asociace

Americká marketingová asociace (AMA) je jednou z nejvýznamnějších a nejrespektovanějších profesních organizací v oblasti marketingu na světě. Založena byla v roce 1937 a od té doby se stala předním hlasem v marketingovém průmyslu, poskytujícím neocenitelné zdroje, vzdělávání, výzkum a sítě pro marketingové profesionály. AMA funguje jako platforma pro sdílení nejnovějších trendů, teorií a nejlepších praktik v marketingu. Organizace se zaměřuje na rozvoj marketingových znalostí a posilování role marketingu v podnicích a společnosti.

Definice marketingu, kterou poskytla AMA, je široce uznávaná a citována v akademickém i profesním světě. Tato definice klade důraz na marketing jako komplexní proces, který zahrnuje vytváření a sdílení hodnoty s různými zúčastněnými stranami a společností jako celkem. AMA pravidelně aktualizuje svou definici marketingu, aby odrážela neustálý vývoj a dynamiku oboru, což potvrzuje její roli jakožto lídra myšlení v marketingu. Kromě definování marketingu se AMA věnuje také podpoře vzdělávání a profesního rozvoje v oblasti marketingu, pořádá konference a semináře a poskytuje rozsáhlou databázi výzkumů a publikací. Její práce a zdroje jsou nepostradatelné pro profesionály i studenty, kteří se snaží pochopit a uplatnit nejnovější teorie a praktiky v oblasti marketingu.

Historie marketingu

Historie marketingu je fascinující cestou, která odráží kulturní, ekonomické a technologické proměny společnosti. Počátky marketingu sahají do doby, kdy obchodníci začali používat různé techniky pro propagaci a prodej svých produktů. Tento vývoj lze sledovat již od starověkých trhů až po dnešní sofistikované digitální strategie.

Ve 20. století zažil marketing významný rozmach, zejména s rozvojem masových médií jako rozhlasu a televize, které umožnily značkám oslovovat širší publikum. V této době se také začaly formovat moderní marketingové teorie a koncepty, jako je segmentace trhu, branding a pozicování produktů.

IMG 1769

V Československu byl vývoj marketingu úzce spojen s politickými a ekonomickými změnami. Před rokem 1989, v době komunistického režimu, byl marketing v podstatě omezen, protože trh byl řízen centrálně a nebyla potřeba konkurence ani aktivního propagování produktů. Po sametové revoluci v roce 1989 a následné transformaci na tržní ekonomiku došlo v Česku k rychlému rozvoji marketingu. Podniky začaly využívat různé marketingové strategie, aby oslovily zákazníky a vybudovat značku v nově se formujícím konkurenčním prostředí.

S nástupem internetu a digitálních technologií na konci 20. a začátku 21. století se marketing dále transformoval. Digitální marketing, využívající online platformy, sociální média a data analytics, se stal klíčovou součástí marketingových strategií po celém světě, včetně Česka. Tento vývoj umožnil firmám cíleněji a efektivněji komunikovat s jejich zákazníky.

Dnes je marketing multidisciplinární oblast, která zahrnuje širokou škálu aktivit od tradiční reklamy po digitální marketing a obsahový marketing. V České republice, stejně jako v jiných zemích, marketing pokračuje ve vývoji a adaptaci na neustále se měnící technologie a spotřebitelské chování.

Dělení marketingu

Dělení marketingu lze provádět na základě různých kritérií a perspektiv, což odráží jeho široký rozsah a aplikaci v různých kontextech. Každá z těchto forem marketingu má své specifické techniky, nástroje a strategie, které jsou uzpůsobeny pro dosažení konkrétních cílů a oslovení určitých skupin zákazníků. Výběr správného typu marketingu závisí na charakteru podnikání, cílovém trhu, produktech a službách.

1. Tradiční vs. digitální marketing:

  • Tradiční marketing (offline): Zahrnuje osvědčené metody, jako jsou televizní a rozhlasové reklamy, tištěné inzeráty (noviny, časopisy), billboardy a přímý marketing (např. poštovní zásilky).
  • Digitální marketing (online): Zaměřuje se na online prostředí a zahrnuje SEO (optimalizace pro vyhledávače), PPC (platba za kliknutí), emailový marketing, marketing na sociálních médiích, obsahový marketing, affiliate marketing a další.

2. B2B (Business-to-Business) vs. B2C (Business-to-Consumer) marketing

  • B2B marketing: Zaměřený na poskytování produktů nebo služeb jiným podnikům. Vyžaduje specifické strategie, jako je zaměření na generování leadů, vztahy a rozhodovací procesy v podnicích.
  • B2C marketing: Orientovaný na přímý prodej produktů nebo služeb koncovým spotřebitelům. Klade větší důraz na emocionální rozhodování, brand awareness a zákaznickou loajalitu.

3. Inbound vs. outbound marketing

  • Inbound marketing: Přitahuje zákazníky tím, že vytváří užitečný a zajímavý obsah, který je relevantní pro jejich potřeby a zájmy. Využívá techniky jako jsou blogy, obsahový marketing, SEO a sociální média.
  • Outbound marketing: Zahrnuje tradiční metody, jako jsou reklamy, přímý prodej nebo telemarketing, které se snaží aktivně dosáhnout potenciálních zákazníků.

4. Globální vs. lokální marketing 

  • Globální marketing: Rozšiřuje marketingové aktivity na mezinárodní trh a vyžaduje pochopení různých kultur, právních předpisů a tržních trendů ve více zemích.
  • Lokální marketing: Zaměřuje se na dosažení zákazníků v konkrétní geografické oblasti a často využívá lokalizované marketingové strategie.

Základní pojmy v marketingu

V této části se zaměříme na vysvětlení klíčových pojmů v marketingu, které jsou zásadní pro pochopení celého oboru. Tyto pojmy zahrnují marketingovou strategii, marketingový plán, vztah mezi marketingem a médii, marketingovou komunikaci, marketingový mix a konverzi.

Širokému okruhu marketingových pojmů jsme se podrobně zabývali v blogovém článku: „Marketingová abeceda: pojmy od A až po Z, které by jste měli znát“.

1. Marketingová strategie

Marketingová strategie je dlouhodobý přístup, který organizace používá k dosažení svých marketingových cílů. Zahrnuje určení cílového trhu, rozpoznání potřeb a přání zákazníků, a plánování, jakým způsobem bude organizace tyto potřeby naplňovat. Strategie je základem pro všechny marketingové aktivity a rozhodnutí a je často spojena s analýzou trhu, konkurence a vlastních schopností firmy.

IMG 1763

2. Marketingový plán 

Marketingový plán podrobně popisuje specifické marketingové aktivity zaměřené na dosažení stanovených cílů. Obsahuje analýzu situace, marketingové cíle, popis cílového trhu, marketingové strategie a specifické taktiky nebo akce, které mají být provedeny. Plán také zahrnuje rozpočet a časový harmonogram pro realizaci různých marketingových iniciativ.

3. Marketing a média

Vztah mezi marketingem a médii je klíčový pro šíření marketingových sdělení. Média, včetně tradičních (televize, tisk, rádio) a digitálních (sociální média, blogy, online reklama), jsou nástrojem pro dosažení cílového publika. Využití médií v marketingu zahrnuje reklamu, PR činnost, content marketing a sociální média marketing.

4. Marketingová komunikace:

Marketingová komunikace zahrnuje veškeré metody a nástroje, které firmy využívají k komunikaci se zákazníky a širším publikem. Cílem je informovat, přesvědčovat a ovlivňovat cílové publikum. Zahrnuje širokou škálu aktivit, jako je reklama, osobní prodej, PR, direct marketing a digitální komunikace.

5. Marketingový mix

Marketingový mix, často známý jako „4P“ – produkt, cena, místo a propagace, je soubor kontrolovatelných marketingových nástrojů, které firma využívá k dosažení požadované reakce na cílovém trhu. Každý prvek mixu musí být pečlivě zvážen a vzájemně sladěn, aby bylo možné efektivně dosáhnout marketingových cílů.

6. Konverze

Konverze je klíčový termín v marketingu, který označuje moment, kdy návštěvník nebo uživatel provádí specifickou, předem definovanou akci, která je pro firmu nebo organizaci hodnotná. Tyto akce mohou zahrnovat různé formy, jako je nákup produktu, registrace na webové stránce, odběr newsletteru, vyplnění kontaktního formuláře nebo dokonce stahování aplikace. Konverzní poměr – procento návštěvníků, kteří provedou požadovanou akci z celkového počtu návštěvníků – je klíčovým ukazatelem efektivity marketingových kampaní a webových stránek. 

Konverzního poměr = počet konverzí / počet návštěvníků webu * 100

V kontextu digitálního marketingu je konverze často spojována s online akcemi a je sledována prostřednictvím různých analytických nástrojů. Je to jeden z nejdůležitějších metrik, protože přímo ukazuje, jak úspěšně firma nebo organizace přeměňuje potenciální zájemce na zákazníky nebo na uživatele provádějící cílené akce. Strategie zvyšování konverze se zaměřují na optimalizaci uživatelské zkušenosti, zlepšení obsahu a nabídky, a efektivní využití výzvy k akci (CTA – Call to Action).

IMG 1767

Využití marketingu v nejrůznějších oblastech

Využití marketingu se rozprostírá napříč různými oblastmi a odvětvími, což ilustruje jeho univerzální a adaptabilní povahu. V komerční sféře je marketing nezbytný pro zvýšení povědomí o značce, přilákání nových zákazníků a udržení stávajících zákaznických vztahů. V oblasti politiky se marketing využívá k formování a šíření politických kampaní a k posilování image politických kandidátů či stran, zatímco v neziskovém sektoru pomáhá organizacím v získávání podpory, financí a povědomí o sociálních, vzdělávacích či humanitárních otázkách. Marketing je také klíčový v oblastech jako jsou zdravotnictví, vzdělávání a turistika, kde přispívá k informovanosti a zapojení veřejnosti. Tato široká aplikovatelnost marketingu ukazuje, jak je flexibilní a důležitý pro různé aspekty moderního života, od podpory prodeje až po šíření důležitých sociálních a politických zpráv.

Marketing vs. reklama

Marketing a reklama jsou stále velmi často zaměňované pojmy, ale ve skutečnosti představují odlišné, i když vzájemně propojené koncepty. Marketing je široký termín, který zahrnuje celý proces vytváření, komunikování, dodávání a výměny nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky a společnost jako celek. Tento proces zahrnuje výzkum trhu, strategické plánování, vývoj produktu, cenotvorbu, distribuci a samozřejmě i propagaci.

Reklama na druhou stranu je pouze jedním z nástrojů marketingu – je to forma placené komunikace, která má za cíl informovat nebo přesvědčit cílové publikum o produktech, službách nebo značce. Zatímco reklama je zaměřena především na propagaci a je obvykle krátkodobější, marketing se snaží vytvořit dlouhodobější vztahy se zákazníky a zahrnuje širší spektrum aktivit zaměřených na vytváření a udržení hodnoty pro zákazníky a ostatní zúčastněné strany.

IMG 1766

Klíčové nástroje digitálního marketingu

Digitální marketing se stává stále důležitějším prvkem v komplexní marketingové strategii jakékoli organizace. V této kapitole prozkoumáme klíčové komponenty digitálního marketingu, které jsou nezbytné pro úspěšnou online přítomnost a zapojení.

1. Marketing na sociálních sítích

Sociální média jsou mimořádně významným kanálem pro interakci se zákazníky a budování značky. To zahrnuje vytváření a sdílení obsahu (příspěvky, videa, obrázky), reklamní kampaně (Facebook, Instagram a LinkedIn) cílené na specifické segmenty uživatelů a aktivní komunikaci se zákazníky. Efektivní využití sociálních sítí může vést k zvýšení povědomí o značce, zlepšení zákaznického servisu a posílení loajality zákazníků. Každý z těchto prvků hraje specifickou a důležitou roli v digitálním marketingu. Integrací těchto komponentů do komplexní digitální marketingové strategie mohou firmy efektivně oslovit své cílové publikum, zvýšit povědomí o značce a posílit své online postavení.

2. PPC reklama

PPC (Pay-per-click) je model digitální reklamy, kde inzerenti platí poplatek za každé kliknutí na jejich reklamu. Toto může zahrnovat reklamy ve vyhledávačích, jako je Google Ads, nebo reklamy na sociálních médiích, jako jsou Facebook Ads. Klíčem k úspěchu v PPC je optimalizace reklam pro relevantní klíčová slova, cílení správného publika a vytváření účinných výzev k akci.

IMG 1762

3. SEO

SEO (Search engine optimalization = Optimalizace pro vyhledávače) zahrnuje řadu technik a strategií zaměřených na zlepšení pozic webových stránek ve výsledcích vyhledávání, jako je Google. To zahrnuje optimalizaci klíčových slov, zlepšení kvality obsahu, zvyšování rychlosti načítání stránek a vytváření kvalitních zpětných odkazů neboli linkbuildingu. SEO je zásadní pro zvyšování organického dosahu a atraktivity webu.

4. Copywriting

Copywriting je umění psaní textů, které přesvědčují a informují cílové publikum. V digitálním marketingu je to klíčové pro tvorbu účinného obsahu na webových stránkách, v e-mailech, blogových příspěvcích a reklamních textech. Dobrý copywriting dokáže zaujmout a lidé si jej rádi přečtou. To pak zvyšuje zapojení uživatelů a podporuje vyšší míru konverzí.

5. Grafický design

Vizuální prvky jsou v digitálním marketingu nezbytné pro zaujetí a zapojení publika. Obzvlášť v dnešní době, kdy je reklama na každém kroku a aby si vás někdo všiml, musíte opravdu vyniknout. Grafický design zahrnuje vytváření esteticky přitažlivých a značkově konzistentních vizuálů pro webové stránky, kreativní příspěvky na sociální sítě, e-maily a další digitální materiály. Kvalitní grafika pomáhá zlepšit uživatelskou zkušenost a posiluje identitu značky.

IMG 1770

Pokud se v marketingovém světě cítíte ztraceni nebo si nejste jisti, jak efektivně implementovat marketingové strategie pro váš podnik, neváhejte se na nás obrátit. Naše agentura vám poskytne odborné poradenství a podporu ve všech aspektech digitálního marketingu. Společně prozkoumáme váš trh, identifikujeme cíle vaší značky a vytvoříme přizpůsobené strategie, které vám pomohou dosáhnout požadovaných výsledků. Ať už potřebujete rozvíjet marketing na sociálních sítích, optimalizovat SEO, vytvořit účinné reklamní kampaně nebo jen hledáte směr ve světě digitálního marketingu, jsme zde, abychom vám pomohli.

Kontaktujte nás a začněme společně pracovat na dosažení vašich marketingových cílů a růstu vašeho podnikání.

5/5 - (4 votes)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Obsah článku

Podobné články