fbpx
Avedeo logo dark

Co je ROI: Měření návratnosti investic

Blogový článek

Návratnost investic (ROI) je kritickým ukazatelem, který může rozhodovat o úspěchu nebo neúspěchu každého podnikatelského záměru. Tento jednoduchý, ale mocný koncept poskytuje jasný pohled na to, jak se efektivně využívají zdroje a zda nám investice skutečně přinášejí očekávané zisky. V dnešním dynamickém podnikatelském prostředí, kde každé rozhodnutí může mít zásadní dopad, je porozumění a správná aplikace ROI více než kdy jindy klíčová. 

ROI

Co je to tedy ROI?

ROI, neboli návratnost investic (Return on Investment), je finanční ukazatel, který měří efektivitu investice nebo porovnává efektivnost několika různých investic. Vyjadřuje poměr zisku (nebo úspor) z investice k počátečním nákladům na tuto investici. ROI se obvykle vyjadřuje v procentech a počítá se podle následujícího zjednodušeného vzorce:

image 1

Tento ukazatel umožňuje investorům a manažerům snadno posoudit, zda investice stojí za to, a porovnat různé investiční příležitosti. ROI může být využit v různých kontextech, od marketingových kampaní, přes nákup nového vybavení, až po investice do výzkumu a vývoje. Důležitou výhodou ROI je jeho jednoduchost a snadná srozumitelnost, což jej činí široce používaným nástrojem v podnikání a finančním plánování.

Příklad výpočtu: marketingová kampaň

Společnost XYZ se rozhodla investovat do online marketingové kampaně s cílem zvýšit prodeje svých produktů. Celková investice do kampaně činila 50 000 Kč. Po ukončení kampaně společnost zaznamenala nárůst tržeb o 150 000 Kč, což lze přímo přičíst právě této kampani.

Výpočet ROI:

 1. Zisk z investice: 150 000 Kč (tržby generované kampaní)
 2. Počáteční náklady na investici: 50 000 Kč (náklady na kampaň)
image

Interpretace: ROI pro tuto marketingovou kampaň je 200 %, což znamená, že za každou investovanou korunu získala společnost 2 koruny navíc. Tato kampaň byla tedy velmi úspěšná a efektivní z hlediska generování dodatečných příjmů.

Původ konceptu ROI

Koncept návratnosti, taktéž označován jako rentabilita investic má své kořeny v počátcích moderní ekonomie a finančního řízení. První zmínky o měření ziskovosti investic lze vysledovat až do doby průmyslové revoluce, kdy se podniky začaly systematicky zaměřovat na efektivitu a výnosnost svých investic. V 19. století podnikatelé a ekonomové začali hledat způsoby, jak kvantifikovat výnosy z investic, aby mohli lépe rozhodovat o alokaci kapitálu. Jednoduchý poměr zisků k nákladům, který dnes nazýváme ROI, se postupně vyvinul jako základní nástroj pro hodnocení investic.

Jak se měření ROI vyvinulo v průběhu času

S rozvojem finančního řízení a účetnictví se metodologie měření ROI zdokonalovala. V první polovině 20. století začaly firmy používat složitější finanční analýzy, které zahrnovaly nejen přímé náklady a výnosy, ale i faktory jako riziko, časová hodnota peněz a alternativní náklady. Vývoj výpočetní techniky v druhé polovině 20. století umožnil ještě přesnější a rychlejší výpočty ROI. V dnešní době ROI měří i různé sofistikované nástroje, jako jsou Google Analytics, HubSpot a Tableau, které poskytují podrobné analýzy a vizualizace návratnosti investic v reálném čase.

Google Analytics

Faktory ovlivňující návratnost investic

Při hodnocení návratnosti investic (ROI) je důležité vzít v úvahu řadu faktorů, které mohou ovlivnit konečný výsledek. Tyto faktory se mohou lišit podle typu investice, odvětví a konkrétních podmínek trhu. Porozumění těmto faktorům je klíčové pro přesné měření ROI a pro optimalizaci investičních strategií. V následujících bodech se podíváme na hlavní faktory, které mohou ovlivnit ROI, a podrobněji je rozebereme, abychom poskytli ucelený pohled na to, jak tyto proměnné mohou ovlivnit finanční rozhodování a výkonnost investic.

 • Náklady
  • Přímé náklady: Zahrnují všechny výdaje přímo spojené s investicí, jako jsou materiály, práce, marketingové výdaje, technologie, nájem a podobně.
  • Nepřímé náklady: Náklady, které nejsou přímo spojeny s investicí, ale stále ovlivňují celkový rozpočet, například režijní náklady, údržba nebo administrativní výdaje.
 • Zisky
  • Přímé zisky: Příjmy generované přímo z investice, například tržby z prodeje nového produktu nebo zvýšení prodeje díky marketingové kampani.
  • Nepřímé zisky: Další přínosy, které nejsou okamžitě zřejmé, například zvýšená zákaznická loajalita, zlepšení pověsti značky nebo budoucí obchodní příležitosti.
 • Časové horizonty
  • Krátkodobé: Zisky a náklady v rámci krátkého období, obvykle jednoho roku. Krátkodobé ROI může být důležité pro rychlé obchodní rozhodnutí.
  • Dlouhodobé: Zahrnuje delší časové období, často několik let. Dlouhodobé ROI je důležité pro strategické investice, které přinášejí zisky v delším horizontu.
 • Rizika a nejistoty
  • Tržní rizika: Zahrnují ekonomické změny, konkurenční tlaky, změny v poptávce nebo cenové fluktuace.
  • Provozní rizika: Mohou zahrnovat technologické výpadky, problémy s dodavateli nebo vnitřní organizační problémy.
 • Externí faktory
  • Ekonomické podmínky: Ekonomická stabilita, inflace, úrokové sazby a celkové ekonomické zdraví mohou výrazně ovlivnit ROI.
  • Regulační prostředí: Změny v zákonech, daňové politiky nebo regulační předpisy mohou ovlivnit náklady a zisky z investic.
  • Technologické změny: Pokrok v technologii může ovlivnit efektivitu investic, například zavedení nových nástrojů nebo technologií, které mohou snížit náklady nebo zvýšit zisky.
 • Konkurence
  • Tržní podíl: Schopnost udržet nebo získat tržní podíl může ovlivnit ziskovost investice. Silná konkurence může snížit ceny a marže.
  • Inovace: Konkurenceschopnost v inovacích může znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem investice. Firmy, které rychleji přijímají nové technologie a postupy, mohou dosáhnout vyšší ROI.
 • Interní faktory
  • Efektivita řízení: Schopnost efektivně řídit projekt a alokovat zdroje ovlivňuje ROI. Dobré řízení může snížit náklady a zvýšit zisky.
  • Zaměstnanci a kultura: Kvalita a motivace zaměstnanců, stejně jako firemní kultura, mohou ovlivnit produktivitu a úspěch investic.
Návratnost investic

Výhody a nevýhody ROI

Návratnost investic (ROI) je jedním z nejpoužívanějších ukazatelů ve světě finančního řízení, a to díky své jednoduchosti a srozumitelnosti. Mezi hlavní výhody ROI patří jeho schopnost poskytnout rychlý a snadno pochopitelný přehled o efektivitě investic. Umožňuje podnikům rychle porovnat různé investiční příležitosti a rozhodnout se, které z nich přinášejí největší hodnotu. ROI je také univerzální a lze jej aplikovat na širokou škálu investic, od marketingových kampaní přes nákup nového vybavení až po výzkum a vývoj.

Na druhé straně má ROI i své nevýhody. Jedním z hlavních omezení je, že nezohledňuje časovou hodnotu peněz. To znamená, že ROI nebere v úvahu, kdy přesně budou zisky realizovány, což může být zásadní pro dlouhodobé investice. Dále ROI často opomíjí rizika a nejistoty spojené s investicemi, což může vést k příliš optimistickým odhadům. Tento ukazatel také nedokáže zachytit nepřímé přínosy investic, jako je například zlepšení pověsti značky nebo zvýšení zákaznické loajality, které mohou mít významný dopad na dlouhodobý úspěch podniku. Navíc, při používání ROI může docházet k manipulaci s daty, kdy se firmy zaměřují na krátkodobé zisky na úkor dlouhodobé stability a růstu.

Návratnost investic v marketingu

Návratnost investic (ROI) je v marketingu a reklamě klíčovým ukazatelem, který pomáhá měřit efektivitu různých kampaní a strategií. ROI v marketingu umožňuje firmám pochopit, jaký finanční přínos přinášejí jejich marketingové aktivity ve srovnání s vynaloženými náklady. To zahrnuje širokou škálu aktivit, od tradičních mediálních kampaní až po digitální marketingové strategie, jako je obsahový marketing, e-mailové kampaně a sociální média. Měření ROI v těchto oblastech pomáhá marketingovým týmům optimalizovat rozpočet, zaměřit se na nejvýkonnější kanály a zlepšit celkovou návratnost investic do marketingu.

Jedním z nejčastěji sledovaných nástrojů v digitálním marketingu jsou PPC reklamy (Pay-Per-Click). PPC kampaně umožňují firmám platit pouze za skutečné kliknutí na jejich reklamy, což zajišťuje vysokou míru kontroly nad rozpočtem. ROI u PPC kampaní lze snadno měřit sledováním konverzí, které reklamy generují, a porovnáním těchto výsledků s náklady na kampaň. 

Návratnost investic v marketingu

Další ukazatele

Vedle návratnosti investic (ROI) existují i další klíčové ukazatele, které firmy využívají k hodnocení efektivity svých investic a marketingových kampaní. 

1. Podíl nákladů na obratu (PNO)

PNO je ukazatel, který vyjadřuje procentuální podíl nákladů na marketingové aktivity vzhledem k dosaženému obratu. Tento ukazatel je obzvláště užitečný v e-commerce a maloobchodě, kde pomáhá firmám zjistit, jak efektivně vynakládají své marketingové prostředky ve vztahu k generovaným tržbám. 

2. Náklady na získání zákazníka (CAC)

CAC měří průměrné náklady na získání nového zákazníka. Tento ukazatel je klíčový pro pochopení efektivity marketingových a prodejních aktivit. Vypočítává se jako celkové náklady na marketing a prodej dělené počtem nových zákazníků získaných v daném období.

3. Životní hodnota zákazníka (LTV)

LTV odhaduje celkový příjem, který firma může očekávat od jednoho zákazníka během celé doby trvání jeho vztahu s firmou. Tento ukazatel pomáhá firmám rozhodovat o tom, kolik by měly investovat do získání a udržení zákazníků.

4. Míra konverze

Míra konverze měří procento návštěvníků webu nebo potenciálních zákazníků, kteří provedou požadovanou akci, například nákup, registraci nebo vyplnění formuláře. Vyšší míra konverze obvykle indikuje efektivnější marketingové kampaně a uživatelsky přívětivější webové stránky.

5. Návratnost reklamy (ROAS)

ROAS je specifický ukazatel pro digitální reklamu, který měří efektivitu reklamních kampaní tím, že porovnává tržby generované reklamou s náklady na reklamu. Vypočítává se jako tržby z reklamy dělené náklady na reklamu.

Investice graf
5/5 - (1 vote)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Obsah článku

Podobné články